TOP

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยพบ 47 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 28 จังหวัด ยังประสบอุทกภัย 19 จังหวัด

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 ถึงปัจจุบันเกิดสถานการณ์อุทกภัยรวม 47 จังหวัด 360 อำเภอ 2,299 ตำบล  19,234 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,197,559 ครัวเรือน  4,039,748 คน คิดเป็นร้อยละ 6.27 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ บ้านเรือนเสียหาย 31,523 หลัง ถนน 6,078 สาย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 3,595,062 ไร่ ปศุสัตว์ 4,223,758 ตัว ผู้เสียชีวิต 80 ราย ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 28 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 19 จังหวัด 71 อำเภอ 457 ตำบล 3,447 หมู่บ้าน 183,784 ครัวเรือน 561,744 คน คิดเป็นร้อยละ 0.87 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ อพยพ 3,610 ครัวเรือน 7,441 คน แยกเป็น ระดับรุนแรง 2 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ระดับปานกลาง 5 จังหวัด และระดับเล็กน้อย 12 จังหวัด

ด้าน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กำชับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานเจ้าภาพหลักตามที่ได้แบ่งมอบภารกิจทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำ ด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด้านการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม ด้านการปิดล้อมควบคุมพื้นที่สำคัญ  ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านการสำรวจ  ความเสียหาย  ด้านสาธารณสุข และด้านการช่วยเหลืออื่นๆ  เพื่อนำการช่วยเหลือทุกรูปแบบไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็น รูปธรรม

นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยประสานจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายของพื้นที่ประสบภัย  พร้อมจัดทำประกาศจังหวัด  ประชาสัมพันธ์ชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ  ขั้นตอนการสำรวจความเสียหาย  กำหนดระยะเวลาในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือ  เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยของ รัฐบาล  ซึ่งจะทำให้ผู้ประสบภัยสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานได้อย่างครบถ้วน  ส่งผลให้การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…

Comments are closed.